Szczeciński Urząd Morski

SUM - wymiary i okresy ochronne

Wyciąg z Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego Nr 27 Poz. 505 ZARZĄDZENIE NR 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2004 r: 

§ 2. 1. Ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:
1) bolenia (Aspius aspius L.) 40 cm;
2) jazia (Leuciscus idus L.) 25 cm;
3) leszcza (Abramis brama L.) 40 cm;
4) lina (Tinca tinca L.) 28 cm;
5) łososia (Salmo salar L.) 60 cm;
6) miętusa (Lotta lotta L.) 30 cm;
7) okonia (Perca fluviatilis L.) 17 cm;
8) płoci (Rutilus rutilus L.) 17 cm;
9) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) 40 cm;
10) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm;
11) siei (Coregonus lavaretus L.) 40 cm;
12) storni (Platichthys flesus L.) i gładzicy (Pleuronectes platessa L.) 25 cm;
13) suma (Silurus glanis L.) 70 cm;
14) szczupaka (Esox lucius L.) 45 cm;
15) śledzia (Clupea harengus L.) 16 cm;
16) troci (Salmo trutta L.) 50 cm;
17) węgorza (Anguilla anguilla L.) 40 cm; (na kopii zarzadzenia ktore dzis otrzymalem jest ze zmieniono na 50 cm)
18) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) 17 cm.

§ 3. 1. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:
1) szczupaka - od 1 marca do 5 maja;
2) sandacza - w ciągu 4 do 6 tygodni w okresie między 5 kwietnia a 25 maja;
3) siei - od 20 października do 15 grudnia;
4) łososia i troci - od 25 września do 15 listopada;
5) suma - od 1 maja do 15 czerwca.
na tej rozpisce ktora otrzymalem jest jeszcze punkt 6: wegorza - od 15 czerwca

pełna treść str 98: http://www.szczecin.uw.go...41/027-2004.pdf

SUM - zasady połowu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych Dz. U. 164 poz. 1725

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych, zwane dalej połowami, są prowadzone przy użyciu wędki lub kuszy.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, połowy są prowadzone wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3.
2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa
w ust. 1:
1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm - przy połowach płastug;
2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm - przy połowach śledzi.
3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą.

§ 3. Połowy wędką są prowadzone:
1) z brzegu, z wyłączeniem urządzeń nawigacyjnych, mostów i urządzeń wodnych;
2) z lodu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności;
3) ze statku;
4) z innego urządzenia pływającego, dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, zwanego dalej innym urządzeniem pływającym
5) za pomocą nie więcej niż 2 wędek jednocześnie, w przypadku połowów ryb przez wyrzucanie ściąganie sztucznej przynęty, zwanych dalej połowami metodą spinningową - jedną wędką;
6) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
7) bez stosowania metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
8) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
9) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 4. Połowy ze statku lub innego urządzenia pływającego są prowadzone:
1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
2) poza torami wodnymi;
3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych.

§ 5. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie sztucznej przynęty.

§ 6. Niedopuszczalne jest cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów, do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.


§ 9. Ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych należy niezwłocznie wypuścić do łowiska.

§ 10. Niedopuszczalne jest pozostawianie narzędzi połowowych bez nadzoru osoby prowadzącej połowy oraz rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 11. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku należy zachować następujące odległości:
1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 20 m - przy połowach z brzegu,
b) 50 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m - przy połowach kuszą;
2) między statkami lub innymi urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, z tym że przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

§ 12. Osoba prowadząca połowy jest obowiązana, na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych, przedstawić do wglądu sportowe zezwolenie połowowe i dokument potwierdzający tożsamość oraz umożliwić obejrzenie użytych narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

§ 13. Określa się wzory sportowych zezwoleń połowowych dla:
1) osoby fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) dla organizatora zawodów sportowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) armatora statku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo rekreacyjnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1282 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 99).
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

pelna tresc dostepna jest tutaj:
http://www.money.pl/d/akt...20041641725.pdf


http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/19991/dz_urz_nr_42-99.pdf

SUM - wody

Obszar działa Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

- Zalew Szczeciński
- Zalew Kamieński
- Jezioro Dąbie
- Jezioro Wicko Małe
- Jezioro Wicko Wielkie
- Jezioro Nowowarpieńskie
- Roztoka Odrzańska
- rzeka Odra Zachodnia (od północnej krawędzi nitki wjazdowej Trasy Zamkowej w Szczecinie w stronę ujścia)
- rzeka Parnica (od wschodniej krawędzi mostu Portowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie)
- rzeka Regalica (od północnej krawędzi mostu Cłowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie)
- rzeka Płonia (od północnej krawędzi mostu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - Dąbiu)
- rzeka Dziwna
- rzeka Stara Świna
- kanał Jasienicki Nurt
- kanał Policki Nurt
oraz kanały łączące rzekę Odrę z rzeką Regalicą i Jeziorem Dąbie

SUM - Informacje ogólne

Cenny zezwoleń

Na okres jednego miesiąca - 16 zł
Na okres dwunastu miesięcy:
-pełna - 49 zł
-ulgowa - 31 zł

Zezwolenie można nabyć
- Szczecin : ul.Starzyńskiego 8 Dom Studencki "Korab" (wtorki w godzinach 9:00-15:30 i piątki w godzinach 8:00-13:00)
- Świnoujście : ul.Władysława IV nr 7 w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego (poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8:00-13:00)
- Trzebież : ul.Portowa 5 w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego (wtorek w godzinach 8:00-14:00)
- Wolin : ul.Niedamira 22 w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego (wtorek w godzinach 8:00-14:00)
- Dziwnów : ul.Mickiewicza 31 w biurze Inspektorów Rybołówstwa Morskiego (poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9:00-13:00)

Nasze kanały

Zander Fishing Team - Youtube

Kanał kolegi Pitera z Zander Fishing Team